3.3 Opinnäytetöitä ja innovaatioprojekteja Matti-hankkeen teemoista

Hannu Puhakka & Teija Rautiola

Ilman suuntaa eläminen on nuorelle miehelle merkittävä riskitekijä, joka pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen. Syrjäytyminen puolestaan on vahvasti yhteydessä työ- ja koulutuspaikan puutteeseen sekä yksinäisyyteen. Merkittävää on huono-osaisuuden ketjuuntuminen ja periytyminen ylisukupolvisesti. Tämän seurauksena nuoren kokema sosiaalinen osattomuus saattaa heikentää terveyttä ja hyvinvointia. Nuoret itse pitävät suurimpana syrjäytymisen syinä vähäisiä sosiaalisia suhteita.

Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata, miten Matti-hankkeen teemat ohjasivat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijan oppimista, asiantuntijuuden kehittymistä, sekä oman kokemuksen kautta ohjaamista ilman suuntaa elävän nuoren miehen elämänhallinnan tukemiseksi. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jota hyödynnetään työpajavalmentajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten välisen yhteistyön sekä nuorten työpajatoiminnan kehittämiseksi.

Kehittämistehtävät ovat:

 1. Millaisena nuori mies kuvaa elämäänsä?
 2. Miten ammattikorkeakouluopiskelija osaa tukea nuoren miehen elämänhallintaa?

Kohderyhmään kuuluvat nuoret miehet ovat vaarassa joutua syrjäytymiskierteeseen. Merkittävin syrjäytymisen riskitekijä ja NEET-nuoreksi (Not in Employment, Education or Training) ajautuminen 18–24 vuoden iässä on työpaikan ja koulutuksen puute1.

Syrjäytymisvaarassa oleminen on nuorelle haasteellinen elämäntilanne ja se näyttää olevan yhteydessä myöhempiin mielenterveyden ongelmiin2). Lisäksi alhainen koulutustaso ennustaa erityisesti miesten työttömyyttä ja se puolestaan mielenterveyden ongelmia3. Huomionarvoinen seikka on, että alisuoriutuminen vähentää nuoren tyytyväisyyttä elinoloihin ja lisää yksinäisyyden kokemuksia, mikä puolestaan lisää syrjäytymisvaaraa4.

Matti-hankkeen teemojen pohjalta on toteutettu ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä (n=11)  ja innovaatioprojekteja (n=14) vuosien 2017–2018 aikana. Opintojen suorittaminen yhteistyössä hankkeen kanssa vahvistaa opiskelijoiden verkosto- ja projektityön osaamista sekä ongelmanratkaisu-, yhteistyö- ja viestintätaitoja. Opintojen aikana opiskelijat oppivat opettajien ohjauksessa ja itsenäisesti moniasiantuntijaosaamista. Työskentelylle on ominaista yhteistoiminnallisuus, tasavertaisuus ja dialogisuus.

Tämän kaltainen työskentely tukee suoraan sekä hankkeessa, että koulutusorganisaation ja hankkeen välisessä yhteistyössä syntyneen tiedon ja ohjausmallien juurruttamista ja levittämistä asiantuntijoille monialaisesti..

Hankkeessa kerättiin teemahaastattelulla nuorten kokemuksiin perustuvaa aineistoa heidän elämästään, elämän käännekohdista ja työpajakokemuksistaan. Tämän aineiston ammattikorkeakoulun opiskelijat analysoivat induktiivisella sisällönanalyysillä ja näin tuottivat tietoa ilman suuntaa elävän nuoren toiveista ja haaveista sekä elämässä selviytymisen ehdoista vertaisten aikuisten tukemana.

Opiskelijoiden opinnäytetyöt ja innovaatioprojektit suuntautuivat työpajavalmentajien toiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä mentoreiden toimintaan (kuviot 1–2). Opiskelijat loivat työpajatoimintaan käytännöllisiä ja tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja, joissa nuorten miesten kohtaamista, osallisuutta ja omaehtoisuutta tuettiin. Sukupuolisensitiivisyys oli vahvasti esillä esimerkiksi uravalintoihin liittyvissä innovaatiorprojekteissa. Opinnäytetöiden tekijät olivat sairaanhoitajan (n=2), sosionomin (n=6), suuhygienistin (n=1), terveydenhoitajan (n=2) tutkinto-ohjelmien opiskelijoita.

 

Opinnäytetyöt

Nuorten kokemuksia työpajatoiminnasta. Miten valmennus vastaa nuorten tarpeisiin 5.

Sairaanhoitajan toiminta mielenterveys- ja päihdehoidossa olevan nuoren aikuisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi6.

Matti-hankkeeseen osallistuneen (NEET 15–29-vuotiaat) elämänhallintakokemus7.

”Aina on kiva kuvata”: Työpajanuorten innostamista valokuvatyöskentelyn avulla8.

Sukupuolitietoiset ohjausmallit nuorten miesten terveyden edistämistyössä – Katsaus kirjallisuuteen9.

Moniasiantuntijuus nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Katsaus kirjallisuuteen10.

Työpajan vaikutus yksilön osallisuuteen: nuorten miesten kokemuksia Stadin ammattiopiston työpajalla11.

Toiminnallisuus ja mentorointi ohjausmenetelminä nuorten pajatoiminnassa12.

Kouluterveydenhuollon toiminta nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Kirjallisuuskatsaus.13

Matti-hankkeeseen osallistuneiden nuorten miesten kokemuksia työpajatoiminnasta.14

Matti-hankkeessa olevien nuorten miesten kokemuksia elämänkulustaan.15

 

Innovaatioprojektit

Matti – Miesten matkat työhön16.

Arjen Sankari. Pelillisyyden hyödyntäminen nuorten miesten arjenhallinnassa17.

Miehevä18.

Voitolla työhön – Instagramtili19.

Paluu tulevaisuuteen. Matti rullaa tulevaisuuteen20.

Sun suulla. Elämä haltuun21.

Päihdesarjakuva nuorten työpajaohjaukseen22.

Unelmasta ammatti23.

Fillarilla fiilistellen24.

Matti sisäisen motivaation lähteillä25.

Sukupuolirajojen rikkominen26.

Erilaisten oppijoiden mahdollisuuksien maailma27.

Liikunnasta voimaa -tapahtuma28.

Facebook-sivut Matti-sivustolle29.

 

Katso video: Matti – rullaa tulevaisuuteen.

Opiskelijat työskentelivät motivoituneesti, sitoutuneesti ja itseohjautuvasti yhteistyössä työpajavalmentajien ja hanketoimijoiden kanssa. Kiinnostuksen kohteina oli nuoren elämänhallinnan tukeminen, jossa luottamus tulevaisuuteen motivoi nuorta kouluttautumiseen ja työllistymiseen. He saivat aikaan tuotteita, joilla on merkitystä nuorten miesten uuden elämänsuunnan löytymisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä sekä nuorten työpajatoiminnan edelleen kehittämisessä. Tällainen toiminta vahvistaa ammattikorkeakoulun vaikuttavuutta aluekehityksessä ja TKI-toiminnassa. Ammattikorkeakoulu vastaa näin ajassa ja tulevaisuudessa esiintyviin väestön koulutuspoliittisiin sekä sosiaali- ja terveyspoliittisiin vaateisiin30.

Kansalliset ja kansainväliset terveyden edistämisen ohjelmat.

Ylisukupolvinen syrjäytyminen ja terveyserot.

Näyttöön perustuva toiminta ja tutkimuksellinen kehittäminen.

Hanketoiminnan ja rahoituksen perusteet.

Substanssiosaamisen ja viestintätaitojen vahvistuminen.

Tiimityöskentely- ja yhteiskehittelytaidot.

Työelämä- ja moniasiantuntijakumppanuus.

Ammatillinen, persoonallinen ja eettinen kasvuprosessi.

Innovaatiokyvykkyys.

Arviointiprosessin hallinta.

 

Katso videot ja esitykset:

Sun suulla elämä haltuun.

Erilaisten oppijoiden mahdollisuuksien maailma.

Opinnäytetöissä ja innovaatioprojekteissa tuotetun tiedon ja uusien käytänteiden avulla hankkeen tuloksia levitetään ja juurrutetaan sosiaali- ja terveysalalle sekä nuorten tukipalveluihin. Tästä seuraa sosiaali- ja terveysalan moniasiantuntijuuden syveneminen ja kehittyminen. Tällaisesta ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta hyötyvät kaikki osapuolet eli nuoret miehet, työelämän yhteistyökumppanit ja koulutusorganisaatiot sekä kolmas sektori.


Lähteet:
 1. Thompson, R. 2011. Individualisation and social exclusion: the case of young people not in education, employment or training. Oxford Review of Education. Vol. 37:6. S. 785-802. Saatavissa: https://doi.org/10.1080/03054985.2011.636507
 2. Beek, van de M & Krieke, van der L & Schoevers, RA & Veling W. 2017.Social exclusion and psychopathology in an online cohort of Moroccan-Dutch migrants: Results of the MEDINA-study. PLoS ONE 12(7), 2017. Saatavissa: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179827
 3. Starace F & Mungai F & Sarti E & Addabbo T. 2017 Self-reported unemployment status and recession: An analysis on the Italian population with and without mental health problems. PLoS ONE 12(4), 2017. Saatavissa: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174135
 4. Lehtonen O & Kallunki V. 2013. Nuorten aikuisten syrjäytymiskierre. Janus, 2013. Vol. 21(2). S. 127-143. Saatavissa: https://journal.fi/janus/article/view/50693/15399
 5. Koponen, M. & Ojala, S. & Pyy, J. 2018. Nuorten kokemuksia työpajatoiminnasta. Miten valmennus vastaa nuorten tarpeisiin. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveyden edistämisen palvelut, Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelma. Helsinki. 41 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805087062
 6. Räsänen, R. & Taivassalo, E. 2018. Sairaanhoitajan toiminta mielenterveys- ja päihdehoidossa olevan nuoren aikuisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palvelut, Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma. Helsinki. 34 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018082414648
 7. Zamjatina, J. & Bruder, H. 2018.Matti-hankkeeseen osallistuneen (NEET 15-29 -vuotiaat) elämänhallintakokemus.  Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palvelut, Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma. Helsinki. 40 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018060312129
 8. Apell, M. & Hamdon, U. Sundström, R. 2018. ”Aina on kiva kuvata”: Työpajanuorten innostamista valokuvatyöskentelyn avulla. Opinnäytetyö.Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sosiaalinen hyvinvointi, Sosiaalialan tutkinto-ohjelma. Helsinki. 37 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805036305
 9. Nevanpää, J. & Saraste, T. & Viljane, P. 2017. Sukupuolitietoiset ohjausmallit nuorten miesten terveyden edistämistyössä – Katsaus kirjallisuuteen. Opinnäytetyö.Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveyden edistämisen palvelut, Terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelma. Helsinki. 44 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017121321123
 10. Aaltonen, L. & Collin, C. 2018. Moniasiantuntijuus nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Katsaus kirjallisuuteen. Opinnäytetyö.Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palvelut, Sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelma. Helsinki. 41 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018062014158
 11. Rissanen, P. & Sipilä E. 2018.Työpajan vaikutus yksilön osallisuuteen: nuorten miesten kokemuksia Stadin ammattiopiston työpajalla.Opinnäytetyö.Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sosiaalinen hyvinvointi, Sosiaalialan tutkinto-ohjelma. Helsinki. 2018. 35 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201805046479
 12. Ylämäki T. 2017.Toiminnallisuus ja mentorointi ohjausmenetelminä nuorten pajatoiminnassa. Opinnäytetyö. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Sosionomi (AMK). Kotka. 38 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017112017479
 13. Lampinen, A. & Mäkinen, L.2018. Kouluterveydenhuollon toiminta nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Opinnäytetyö.Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sosiaalinen hyvinvointi, Sosiaalialan tutkinto-ohjelma. Helsinki. 2018. 35 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018100915817
 14. Belmabrouk, K. & Leinonen, M. 2018. Matti-hankkeeseen osallistuneiden nuorten miesten kokemuksia työpajatoiminnasta. . Opinnäytetyö.Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sosiaalinen hyvinvointi, Sosiaalialan tutkinto-ohjelma. Helsinki. 2018. 35 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120920609
 15. Ilonen, S. & Tervonen, T. 2018. Matti-hankkeessa olevien nuorten miesten kokemuksia elämänkulustaan. Opinnäytetyö.Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sosiaalinen hyvinvointi, Sosiaalialan tutkinto-ohjelma. Helsinki. 2018. 35 s. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018121521739
 16. Matti – Miesten matkat työhön. Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. 2017. Saatavissa:  https://youtu.be/bwDEAIr_FAM
 17. Liukkonen J & Mansner T & Maury J & Palmroos S & Saarinen K & Vienonen P. 2017.Arjen Sankari. Pelillisyyden hyödyntäminen nuorten miesten arjenhallinnassa. Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. Saatavissa: https://drive.google.com/open?id=1zqwLsF9hF1uifzgjmMTIkZhM12A6ow6P
 18. Bruder H & Karttunen M & Lennes H & Mellin T & Syvälähde E & Trofast K. 2017. Miehevä. Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. Saatavissa: https://youtu.be/npfKwF9okvI
 19. Malmi E & Stenman N & Skaffari S & Kaplas S & Ben Amor T & Tiri S. 2017.Voitolla työhön – Instagramtili. Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. Saatavissa: https://www.instagram.com/voitollatyohon/?hl=fi
 20. Halme N & Hauturi H & Kurula T & Lainio J & Strömmer-Niemi J & Zamjatina J. 2017. Matti – Paluu tulevaisuuteen. Matti rullaa tulevaisuuteen. Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. Saatavissa: https://youtu.be/nOSQIsblJ7M
 21. Gers M & Parkman M & Koivumaa S & Melin J & Pakkanen T. Sun suulla. 2017. Elämä haltuun. Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. Saatavissa: https://youtu.be/nBnIEzo_zOw
 22. Annanolli J & Kivimäki  T & Korhonen I & Mäkinen M & Ojala I & Paunonen P & Taalikka K. Päihdesarjakuva nuorten työpajaohjaukseen. 2017.Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. Saatavissa: https://drive.google.com/open?id=0B_bWt1M6i9mWOEYyNDRMQjBfMFU
 23. Kallio I & Lehtinen A & Taivassalo E & Wetterstrand T. 2017. Unelmasta ammatti. Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. 2017. Saatavissa: https://youtu.be/5Bp2bGJANgM
 24. Väisänen M & Törmikoski M & Juka P & Saarinen P & Arminen T & Klingberg S.  Fillarilla fiilistellen. 2017. Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. 2017. Saatavissa: https://youtu.be/0jEBYuySv-E
 25. Matti sisäisen motivaation lähteillä. 2017. Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. Saatavissa: https://youtu.be/0h2xf4X0T9w
 26. Kqiku L & Jalava L & Gröndahl C & Kivioja T & Lehtinen N & Toivola P & Vuorikoski E. 2017. Sukupuolirajojen rikkominen.  Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. Saatavissa: https://drive.google.com/file/d/13-4bG_xRuy0u-kJU5QW7r8z4Z88MrUJM/view
 27. Kqiku L & Jalava L & Gröndahl C & Kivioja T & Lehtinen N & Toivola P & Vuorikoski E. Erilaisten oppijoiden mahdollisuuksien maailma. 2017.Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. Saatavissa: https://drive.google.com/open?id=12WXCqZ9rFvQ6hlV3bc6GBrKmtSJ2PeOZ
 28. Vehniäinen T & Valosaaren T & Vesterinen P & P Rautio J & Joutseno N, Franco Brito K.  Liikunnasta voimaa -tapahtuma. 2017. Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. 2017. Saatavissa: https://www.innokyla.fi/web/verstas5298804/etusivu/-/verstas/nakokulmat
 29. Ansamaa V & Haapala L & Hautaniemi A & Jalkanen T & Nieminen A & Simelius S. 2017. Facebook-sivut Matti-sivustolle. Innovaatioprojekti Matti – Miesten matkat työhön. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysalan tutkinnot. Helsinki. Saatavissa: https://www.facebook.com/nuortenpajat/
 30. Rajakangas E. 2013. Hanketyöllä merkittävä rooli yritysten ja ammattikorkeakoulun yhteistyössä. ePooki, 4/2013. Saatavissa: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/59956/www_oamk_fi_epooki_4_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 31. Kuvalähde: Nimimerkki vait mcright https://cdn.pixabay.com/photo/2014/07/08/10/47/team-386673_1280.jpg